We a good story
Quick delivery in the UK

Books by Peter C. Gøtzsche

Filter
Filter
Sort bySort Popular
 • - Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet
  by Peter C. Gøtzsche
  £13.49

  I den vestlige verden er lægemidler den tredjehyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme og kræft. I DØDELIG MEDICIN OG ORGANISERET KRIMINALITET afslører overlæge og dr. med. Peter Gøtzsche, hvordan den omfattende hasard med patienternes liv foregår i et maskineri, der sætter profitten højere end patienternes liv.Hvordan er det kommet så vidt, at vi tillader medicinalfirmaerne at lyve om deres forskningsresultater for profit, at begå vaneforbrydelser, og at dræbe hundredtusindvis af patienter, uden at vi gør noget?Bogen er en af de heftigste anklager, der er rettet mod medicinalindustrien og dens mange forgreninger i nyere tid. Gøtzsche opfordrer til et radikalt opgør med et behandlingssystem og en industri, der har katastrofale konsekvenser for patienterne, og hvis forretningsmodel er organiseret kriminalitet. Han dokumenterer de mafia-agtige metoder, som effektivt kører i et spind af intimiderende psykisk vold. Hvis du ikke makker ret, ødelægger vi din karriere, og han viser, hvordan patientens tillid til de lægemidler, lægerne udskriver, er baseret på en livsfarlig illusion om, at de er sikre, fordi de er blevet testet og godkendt.

 • by Peter C. Gøtzsche
  £15.99

  Psykiatrien har desværre i vid udstrækning forladt den biopsykosociale sygdomsmodel og satser nu næsten udelukkende på en biomodel, dvs. brug af lægemidler som ”løsningen” på alle problemer. Denne tilgang til psykiatrien har ikke leveret, hvad patienterne ønsker, og den har haft alvorlige konsekvenser. De fleste patienter responderer ikke på den medicin, de får, og desværre fører psykiaternes frustrationer over de manglende fremskridt ofte til, at de ordinerer endnu flere lægemidler og højere doser, der skader patienterne yderligere. Der er ingen tvivl om, at den måde, vi i øjeblikket bruger psykofarmaka på, gør langt større skade end gavn. Formentlig kan alle psykofarmaka fremkalde permanente hjerneskader ved langtidsbrug. Psykofarmaka er så skadelige, at de dræber over en halv million mennesker hvert år i USA og Europa blandt personer, der er mindst 65 år gamle. Det gør psykofarmaka til den tredje hyppigste dødsårsag, efter hjertesygdomme og cancer. Vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98% og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse. Der er ikke noget, psykiatriske patienter frygter mere end tvangsbehandling, og det er en vigtig årsag til, at en tæt kontakt til det psykiatriske behandlingssystem øger selvmordene markant. Ifølge en FN-konvention er tvangsbehandling en krænkelse af menneskerettighederne og bør forbydes, og empiriske erfaringer har vist, at en psykiatri uden tvang er mulig. Peter C. Gøtzsche, professor og overlæge, dr. med og grundlægger af det internationale uafhængige forskningscenter The Nordic Cochrane Centre, som ligger på Rigshospitalet, er en af verdens førende inden for sit felt. Hans forskning og faglige integritet nyder stor international respekt, og bogen her udkommer simultant med dens engelske udgave. Dette er et af de mest forskningsmæssigt og fagligt underbyggede anklageskrifter, der nogensinde er rettet mod en af verdens største og mægtigste industrier

 • by Peter C. Gøtzsche
  £13.49

  This book will help you navigate in the bewildering and often contradictory flood of information about vaccines. There is substantial misinformation about vaccines on the Internet, particularly from those who reject all vaccines, but also from official sources, which are expected to be neutral and objective. The book is based on the best available evidence, and Professor Gøtzsche explains when and why we should not have confidence in the science and official recommendations. Some vaccines are so beneficial - and have saved millions of lives – that we should all get them; some are so poor that many healthcare professionals do not use them for themselves or their families; and some are in-between. We must evaluate carefully each vaccine, one by one, assessing the balance between its benefits and harms, just as we do for other drugs, and then form an opinion about whether we think the vaccine is worth getting or recommending to other people. The book focuses on measles, influenza and HPV but discusses also childhood vaccination programmes and whether mandatory vaccination can be justified. Raising critical questions to vaccines is essential because there are still many unresolved issues. For example, we know virtually nothing about what happens when we use many vaccines and what the long-term effects are on the immune system.

 • - Find selv evidensen
  by Peter C. Gøtzsche
  £14.99

  Man spørger ikke sin frisør, om man trænger til at blive klippet. De fleste mennesker har hørt dette udtryk eller noget lignende. Alligevel accepterer vi uden videre, at vore læger udsætter os for forskellige diagnostiske undersøgelser og behandlinger, der kan gavne dem økonomisk. Sundhedsvæsenet er fuldt af økonomiske interessekonflikter, og selv når din læge ikke drager umiddelbar fordel af det, er der mange andre grunde til, at du bør være vågen. Læger bruger i god tro mange behandlinger, der ikke virker, og da der ikke er nogen behandling, der ikke har skadevirkninger, skader læger mange mennesker.Du skal derfor selv finde evidensen for at beskytte dig mod skader. Disse skader skyldes sædvanligvis lægemidler, men kan også skyldes en infektion, kirurgi, kinesiske urter, elektrochok, en diagnostisk test eller indlæggelse på et hospital, hvilket er et farligt sted, fordi der sker mange fejl der.Meningen med bogen er at være en hjælp til selvhjælp, så du selv kan finde den mest pålidelige evidens for diagnostiske metoder og behandlinger i sundhedsvæsenet. Den er skrevet for alle, også læger og andet sundhedspersonale, der ganske som patienter kan føle sig fortabt, hvis de går på internettet og forsøger at finde svar på de mest relevante spørgsmål, de har.

 • by Peter C. Gøtzsche
  £9.49

  Professor Peter C. Gøtzsche co-founded the Cochrane Collaboration in 1993 and has become one of the most respected academics of his time. His career has exposed malfeasance in the pharmaceutical industry, human clinical trials and drug regulatory agencies, empowering Cochrane to evolve into one of the world’s most trusted scientific institutions. However, in September 2018, he was unceremoniously expelled after what can only be described as a show trial that left the rest of the world wondering what happened.Gøtzsche fought to uphold Cochrane’s original values of transparency, rigorous science, free scientific debates, and collaboration. But instead of maintaining scientific integrity, Cochrane’s leadership had become consumed with managing the charity like a business, promoting its brand and products and demanding the censorship of dissenting views.For the first time, Gøtzsche pulls back the covers on this unscrupulous process, giving us all access to secret recordings, which reveal how his own organisation betrayed him and mislead millions of people after Cochrane cowered to the threats and intimidation from his critics.This is the fascinating story about institutional corruption in one of the world’s most venerated charities, which ultimately led to the worst show trial in academia you can imagine.

 • by Peter C. Gøtzsche
  £15.99

  Unfortunately, psychiatry has, to a considerable extent, abandoned the biopsychosocial disease model and now uses almost exclusively a biomodel, which means using drugs as the “solution” for all problems. This approach to psychiatry has failed to deliver what the patients want, and it has had serious consequences. Most patients don’t respond to the drugs they receive and unfortunately, the psychiatrists’ frustrations over the lack of progress often lead to institution of more drugs and higher doses, harming the patients further. There is no doubt that the way we currently use psychiatric drugs does far more harm than good. Psychiatric drugs are so harmful that they kill more than half a million people every year among those aged 65 and above in the United States and Europe. This makes psychiatric drugs the third leading cause of death, after heart disease and cancer. We could reduce our current usage of psychotropic drugs by 98% and at the same time improve people’s mental health and survival. There is nothing psychiatric patients fear more than forced treatment, and this is an important reason why having close contact with the psychiatric treatment system markedly increases suicides. According to a United Nations convention, forced treatment is a violation of human rights and must be banned, and empirical data have shown that a psychiatry without forced treatment is possible. Peter C. Gøtzsche, a professor in clinical research design and analysis, specialist in internal medicine, and founder of the Nordic Cochrane Centre, is a world leader in his field. His research and professional integrity enjoys great international respect, and this book will be published simultaneously with the Danish version. This is one of the most scientifically and academically substantiated indictments ever directed against one of the world's largest and most powerful industries.

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.