We a good story
Quick delivery in the UK

Books published by Y Lolfa

Filter
Filter
Genre
 • (186)
 • (71)
 • (138)
 • (189)
 • (15)
 • (10)
 • (95)
 • (67)
 • (89)
Type
 • (556)
 • (305)
Format
 • (506)
 • (287)
 • (50)
 • (16)
 • (1)
 • (1)
Language
 • (534)
Price
Series
 • (3)
 • (1)
Sort bySort Popular
 • by Luke Upton
  £6.99 - 8.98

  The gruesome stories of the hardest, most ruthless rugby players from around the world since World War I. As talented as they were fiery, many were just as lively off the pitch as on it. In our era of citing commissioners, super slow-motion replays and trial by social media, some of their actions are quite hard to believe! Foreword by Nigel Owens.

 • by Wyn Thomas
  £13.49 - 17.24

  Authorised biography of Welsh nationalist and activist John Barnard Jenkins, one of the most iconic figures in recent Welsh history. The leader of Mudiad Amddiffyn Cymru (MAC), he masterminded their 1960s bombing campaign protesting British state oppression and exploitation of Wales' natural resources. -- Y Lolfa

 • by Meinir Edwards
  £2.99

  Hanes helyntion cyffrous Beca a'i 'Merched' sydd yng nghyfrol ddiweddaraf Cyfres Chwedlau Chwim - cyfres i blant 7 i 9 oed sydd yn darllen yn annibynnol.

 • by Angharad Tomos
  £3.99

  Rhif 15 yng Nghyfres Rwdlan - cyfres sydd wedi bod yn boblogaidd ers y cyhoeddiad cyntaf, Rala Rwdins, chwarter canrif yn ol. Mae pawb yng Ngwlad y Rwla yn gwybod bod gan Ceridwen gyfrinach, ond beth yw'r gyfrinach, tybed? A pham mae'r Dewin Dwl yn gwisgo fel Barti Ddu, y mor-leidr?

 • by Meinir Edwards
  £3.99

  Stori am foddi Cantre'r Gwaelod ym Mae Ceredigion. Mae parti pen-blwydd y Dywysoges Mererid yn y palas, ond mae Gwyn a Llewelyn, y ddau wyliwr wedi gorfod aros ar y morglawdd am oriau hir. A wnan nhw lwyddo i rybuddio pawb am y storm ofnadwy?

 • by Gwyn Thomas
  £11.99

 • by Guto Dafydd
  £3.99

  Dyma'r nofel olaf yng Nghyfres Pen Dafad ar gyfer darllenwyr 11-15 oed. Mae Jac yn darganfod corff marw yn y twyni tywod ac yn benderfynol o fynd at wraidd y llofruddiaeth trwy helpu Jim, y ditectif. Nofel llawn antur, hiwmor ac erchylldra!

 • by Cynog Dafis
  £4.49 - 7.49

  Cyfrol sy'n trafod yr angen i ailddyfeisio Cristnogaeth ar gyfer bywyd modern ac yn ysgogi diddordeb o'r newydd yng ngwaith William Williams, Pantycelyn. Gan ddefnyddio Pantycelyn a'r traddodiad crefyddol a etifeddodd y Gymru Gymraeg yn fan cychwyn y drafodaeth ynghylch Cristnogaeth heddiw ac yfory, ailagorir deialog ynghylch ailddiffinio Cristnogaeth ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

 • by Alun Davies
  £6.99 - 10.99

  Mae atgofion hunllefus achosion y gorffennol wedi gorfodi Taliesin i ymddeol fel ditectif. Mae e'n cyfrannu i bodlediad am Droseddau Gwir a phan fo linc i lofruddiaeth yn ei gyrraedd ef a Mari, y cyflwynydd, mae'n sylweddoli bod yna debygrwydd rhwng y weithred dywyll a'r hyn maen nhw wedi bod yn ei drafod ar Ffeil Drosedd. Ond pwy yw'r llofrudd a pham mae'n e'n edrych i'r gorffennol?

 • by Geraint Vaughan Jones
  £7.99 - 11.99

  Corff gwraig yn y Ddyfrdwy a thrasiedi yn LlA*n, nofel goll, dyddiadur cudd, dryswch yn achau'r teulu. Mae rhyw ddirgelwch neu gyfrinach yng ngorffennol pob un ohonom ond unlle'n fwy nag ym mywyd yr awdures fyd-enwog Veronique ac yn hanes teulu Sisial y Traeth yn Abersoch. Mae sawl dirgelwch i'w ddatrys, ym marn y gohebydd Huw Peris, ond a fydd ymyrryd yn costio'n ddrud iddo?

 • by Aled Hughes
  £6.99 - 10.99

  Nofel am gyfeillgarwch, rhagrith a chymuned yw Hela. Ceir hanes criw o ffrindiau - Callum, Babo, Jac Do a Saim Bach - sy'n gorfod tyfu i fyny'n gyflym iawn wrth i'r gymuned, ei phobl a phob dim sy'n gyfarwydd iddynt gael eu chwalu'n yfflon.

 • by Elgan Philip Davies
  £5.49 - 8.49

  Pan mae Iwan, Mair a'i ffrindiau'n gweld dyn dieithr, blin yn y tA* gwag wrth y parc maen nhw'n gwybod yn syth beth yw e - lleidr! Eu tasg nhw dros wyliau'r haf yw ei ddal. Rhaid cael cynllun, a hynny ar unwaith - ymunwch a'r ffrindiau yn eu hantur gyffrous!

 • by Mair Wynn Hughes
  £5.49 - 8.99

  Stori afaelgar, hynod berthnasol i'n dyddiau ni. Mae'r byd wedi'i lygru a rhaid i bawb ffoi i'r Ddinas o dan y ddaear. Beth mae Hywyn am ei wneud a Sam ei gi, gan nad oes hawl mynd ag anifeiliaid i'r Ddinas? Sut mae Hywyn a'i ffrind Meilyr am dwyllo'r awdurdodau wrth i'r milwyr gadw llygad barcud ar bawb?

 • by Elizabeth Watkin-Jones
  £5.49 - 8.99

  Dewch yn ol mewn amser i Gymru'r bymthegfed ganrif - cyfnod ymdrechion Glyn DAur i sicrhau rhyddid i Gymru. Mae Rhys a Luned am ymuno a'i ymgyrch, ond daw'r ddau wyneb yn wyneb a pheryglon. Mae Luned yn gymeriad penderfynol, ond mae ganddi ei brwydau mewnol ei hun i'w hymladd. Clasur o nofel i bob oedran.

 • by Marlyn Samuel
  £6.99 - 10.99

  Nofel gyfoes, lawn hiwmor ag iddi linyn storiol cryf gan yr awdures boblogaidd, Marlyn Samuel. Daw dau deulu ynghyd mewn glan briodas dramor. Yn ddiarwybod, mae cwlwm eisoes yn bodoli rhyngddynt!

 • by Amrywiol
  £6.49 - 9.99

  Cyfrol o 7 stori fer a 7 cerdd/can newydd sbon ar y thema llesiant, a phob un yn codi calon, gan awduron adnabyddus fel Eurig Salisbury a LlA*r Gwyn Lewis ac awduron newydd megis Nia Morais ac Ifan Pritchard. Cyhoeddir ar y cyd rhwng y Lolfa a'r Eisteddfod Genedlaethol.

 • by Ifan Morgan Jones
  £6.99 - 10.99

  Nofel anturus a chyffrous sy'n mynd a'r darllenydd i fyd egsotig ymhell o Gymru, wrth i griw o Gymry hwylio i ynys anhysbys yn yr Iwerydd wedi i'r capten, Morys, eu recriwtio i chwilio am leoliad trysor Barti Ddu. Ond wedi cyrraedd, daw i'r amlwg fod ganddo gynlluniau gwahanol.

 • by Rebecca Roberts
  £6.99

  When Caitlin Bennet returns to her old school as a new teacher, she is determined to turn the lives of her students around. Disruptive classes - no problem. An unsupportive head teacher - fine. Then, she finds herself accused of a crime which could end her teaching career. She sets out to clear her name, but to do so she must revisit the hellish past she has tried so hard to escape.

 • by Jon Gower
  £10.99

 • by Alun Davies
  £9.99

 • by Meleri Wyn James
  £10.99

 • by Gareth Evans-Jones
  £14.99

 • by Sally Roberts Jones
  £11.99

 • by Meleri Wyn James

Join thousands of book lovers

Sign up to our newsletter and receive discounts and inspiration for your next reading experience.